Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR ADVANCE

Download onze algemene voorwaarden onderaan de pagina

 1. Advocatenkantoor Advance is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur.
 2. Onder “Advocatenkantoor Advance” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Advocatenkantoor Advance: de eenmanszaak.
 3. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Advocatenkantoor Advance wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
 4. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de websites die door Advocatenkantoor Advance worden onderhouden.
 5. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit of in verband staat met een van de rechtsbetrekkingen als bedoeld in artikelen 3 en 4.
 6. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 7. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Advocatenkantoor Advance en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is/zijn de advocaat/advocaten alsmede degenen die voor of ten behoeve van Advocatenkantoor Advance, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaald persoon.
 8. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Advocatenkantoor Advance uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 9. Advocatenkantoor Advance zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing:
 10. I) De opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van Advocatenkantoor Advance bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen Advocatenkantoor Advance voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer;
 11. II) De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook e-mailverkeer en het internet.
 12. Advocatenkantoor Advance zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derde zoveel als in de relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever overleggen. Advocatenkantoor Advance is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden. Advocatenkantoor Advance zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Derden zullen door de opdrachtgever nimmer rechtstreeks worden aangesproken.
 13. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de op de zaak toepasselijke tarieven zoals die door Advocatenkantoor Advance van tijd tot tijd zullen worden vastgesteld. Het standaard uurtarief anno 2020 bedraagt € 242,- inclusief 21% BTW. Voor particulieren met een fiscaal jaar- inkomen tot € 50.000,- geldt een uurtarief van € 200 inclusief 21% BTW. Bij aanvaarding van een opdracht wordt een voorschot in rekening gebracht voorafgaande aan de aanvang van de bemoeiingen. Ingeval van gefinancierde rechtshulp wordt onder gelijke voorwaarden schattenderwijs een voorschot in rekening gebracht in verband met de – te verwachten – eigen bijdrage. Ingeval van een toevoeging wordt het standaard uurtarief in rekening gebracht indien de Raad voor Rechtsbijstand bij haar resultaatsbeoordeling besluit dat de opdrachtgever op basis van het behaalde financiële resultaat alsnog in staat moet worden geacht de kosten van rechtsbijstand zelf te dragen. Hiervan is sprake indien er (een vordering op) een geldsom ontvangen wordt ter hoogte van tenminste 50% van het heffingsvrije vermogen. Een afwijking van het standaard uurtarief vindt uitsluitend plaats bij geschrifte met kennisgeving van de desbetreffende reden. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Tenzij expliciet anders vermeld zijn alle te noemen bedragen exclusief BTW.
 14. Declaraties van Advocatenkantoor Advance dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim is en hij een vertragingsrente, die gelijk is aan het rentepercentage als bedoeld in artikel 6:119a BW, aan Advocatenkantoor Advance verschuldigd is. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is Advocatenkantoor Advance gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Indien de opdrachtgever binnen 14 dagen na aanmaning de declaratie niet voldoet, is hij buitengerechtelijke invorderingskosten verschuldigd volgens het incassotarief van de Nederlandse orde van advocaten, zulks met een minimum van € 100,-.
 15. Werkzaamheden die voortvloeien uit het direct of indirect in ontvangst nemen van gelden in verband met een verleende opdracht worden tot de opdracht gerekend, ook als deze werkzaamheden door een derde worden veroorzaakt.
 16. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Advocatenkantoor Advance afgesloten aansprakelijkheids- verzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijk geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Advocatenkantoor Advance.
 17. Iedere rechtsbetrekking voortvloeiend uit of in verband met de in artikel 3,4 en 5 bedoelde betrekkingen is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit een dergelijke rechtsbetrekking voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Breda. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Indien Advocatenkantoor Advance als eisende partij optreedt, heeft zij de optie het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.
 18. Advocatenkantoor Advance hanteert een klachtenregeling. Deze wordt op aanvraag verstrekt. 

Download de algemene voorwaarden hier